អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ​ ស្តីពីការបង្កើតតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ថវិកាកម្មវិធី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 M