អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB