ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Cultural Governance A Literature Review

 1766 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Code_Hong Kong

 2048 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Are civil servants different because they are civil servants

 1884 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Democracy in Action Decentralisation in Post-conflict Cambodia

 1961 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Theory and Practice of Decentralization and Deconcentration

 1024 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១